Home » მთავარი » ვიცი, რომ მისი კიდევ ერთი გადაკითხვით, დიდ სულიერ სიმდიდრეს მიიღებთ

ვიცი, რომ მისი კიდევ ერთი გადაკითხვით, დიდ სულიერ სიმდიდრეს მიიღებთ

ჟურნალისტი ლეილა ნოდია სოციალურ ქსელში ,,ვეფხისტყაოსნის“ საჯარო კითხვის დღეს ეხმიანება და წერს:

-„მწერალთა სახლში დღეს რუსთაველის 850 წლის საიუბილეოდ, საქართველოს რუსთაველის საზოგადოების ინიციატივით, ,,ვეფხისტყაოსნის“ საჯარო კითხვის დღე აღინიშნება.
ფბ. მეგობრებმაც წავიკითხოთ ამ ,,ხელი-ხელ საგოგმანები” პოემიდან აფორიზმები. ვიცი, რომ მისი კიდევ ერთი გადაკითხვით, დიდ სულიერ სიმდიდრეს მიიღებთ“.

შოთა რუსთაველი

&
ხამს მოყვარე მოყვრისათვის თავი ჭირსა არ დამრიდად,
გული მისცეს გულისათვის, სიყვარული გზად და ხიდად;

&
ვერ დაიჭირავს სიკვდილსა გზა ვიწრო, ვერცა კლდოვანი:
მისგან ყოველი გასწორდეს, სუსტი და ძალ-გულოვანი;
ბოლოდ შეყარნეს მიწამან ერთგან მოყმე და მხცოვანი,
სჯობს სიცოცხლესა ნაზრახსა სიკვდილი სახელოვანი!

&
ლეკვი ლომისა სწორია, ძუ იყოს თუნდა ხვადია.

&
სჯობს სახელისა მოხვეჭა ყოველსა მოსახვეჭელსა!

&
ზოგჯერ თქმა სჯობს არა-თქმასა, ზოგჯერ თქმითაც დაშავდების.

&
ჭირსა შიგან გამაგრება ასრე უნდა, ვით ქვითკირსა.

&
ვინ მოყვარესა არ ეძებს, იგი თავისა მტერია.

&
… ვინცა კაცმან ძმა იძმოს, თუ დაცა იდოს,
ხამს, თუ მისთვის სიკვდილსა და ჭირსა თავი არ დარიდოს.

&
ვგმობ კაცსა აუგიანსა, ცრუსა და ღალატიანსა!

&
ვარდთა და ნეხვთა ვინათგან მზე სწორად მოეფინების,
დიდთა და წვრილთა წყალობა შენცა ნუ მოგეწყინების;
უხვი ახსნილსა დააბამს, იგი თვით ების, ვინ ების.
უხვად გასცემდი, ზღვათაცა შესდის და გაედინების.

&
სამი არის მოყვრისაგან მოყვრობისა გამოჩენა;
პირველ, ნდომა სიახლისა, სიშორისა ვერ მოთმენა,
მიცემა და არას შური, ჩუქებისა არ-მოწყენა,
გავლენა და მოხმარება, მისად რგებად ველთა რბენა.

&
სიკვდილამდის ვის მოუკლავს თავი კაცსა მეცნიერსა?
რა მოსჭირდეს, მაშინ უნდან გონებანი გონიერსა!

&
სიცრუე და ორპირობა ავნებს ხორცსა, მერმე სულსა.

&

სმა-ჭამა დიდად შესარგი, დება რა სავარგულია?!
რასაცა გასცემ შენია, რასც არა, დაკარგულია!

&
ბოროტსა სძლია კეთილმან, არსება მისი გრძელია!

&
განგებასა ვერვინ შესცვლის, არ-საქმნელი არ იქმნების.

&
გველსა ხვრელით ამოიყვანს ენა ტკბილად მოუბარი.

&
გული, ცნობა და გონება ერთმანერთზედა ჰკიდიან:
რა გული წავა, იგიცა წავლენ და მისკენ მიდიან;
უგულო კაცი ვერ კაცობს, კაცთაგან განაკიდიან.

&
არ-დავიწყება მოყვრისა აროდეს გვიზამს ზიანსა.

&
ვა, სოფელო, რაშიგან ხარ, რას გვაბრუნებ,
რა ზნე გჭირსა.
ყოვლი შენი მონდობილი ნიადაგმცა ჩემებრ ტირსა;
სად წაიყვან სადაურსა, სად აღუფხვრი სადით ძირსა!
მაგრა ღმერთი არ გასწირავს კაცსა, შენგან განაწირსა!

&
გასტეხს ქვასაცა მაგარსა გრდემლი ტყვიისა ლბილისა.

&
ავსა კაცსა ავი სიტყვა ურჩევნია სულსა, გულსა.

&
ავსა კარგად ვერვინ შესცვლის, თავსა ახლად ვერვინ იშობს.

&
გონიერთა მწვრთელი უყვარს, უგუნურთა გულსა ჰგმირდეს.

&
შაირობა პირველადვე სიბრძნისაა ერთი დარგი,
საღმრთო, საღმრთოდ გასაგონი, მსმენელთათვის დიდი მარგი,
კვლა აქაცა ეამების, ვინცა ისმენს კაცი ვარგი,
გრძელი სიტყვა მოკლედ ითქმის, შაირია ამად კარგი.

&
საწუთრო კაცსა ყოველსა ვითა ტაროსი უხვდების:
ზოგჯერ მზეა და ოდესმე ცა რისხვით მოუქუხდების.

&
ოდეს კაცსა დაეჭიროს, მაშინ უნდა ძმა და თვისი.

&
თუ თავი შენი შენ გახლავს, ღარიბად არ იხსენები.

&
კოკასა შიგან რაცა დგას, იგივე წამოდინდების.

&
მას მკურნალმან რაგვარ ჰკურნოს, თუ არ უთხრას, რაცა სჭირდეს!

&
მტერი მტერსა ვერას ავნებს, რომე კაცი თავსა ივნებს.

&
რა ვარდმან მისი ყვავილი გაახმოს, დაამჭნაროსა,
იგი წავა და სხვა მოვა ტურფასა საბაღნაროსა.

&
რა აქიმი დასნეულდეს, რაზომ გინდა საქებარი,
მან სხვა უხმოს მკურნალი და მაჯისისა შემტყვებარი;
მან უამბოს, რაცა სჭირდეს სენი, ცეცხლთა მომდებარი!
სხვისი სხვამან უკეთ იცის სასარგებლო საუბარი.

&
რაცა ვის რა ბედმან მისცეს, დასჯერდეს და მას უბნობდეს:
მუშა მიწყივ მუშაკობდეს, მეომარი გულოვნობდეს;
კვლა მიჯნურსა მიჯნურობა უყვარდეს და გამოსცნობდეს,
არცა ვისგან დაიწუნოს, არცა სხვათა უწუნობდეს.

&
რაღაა იგი სინათლე, რასაცა ახლავს ბნელია?!

&
რაცა ღმერთსა არა სწადდეს, არა საქმე არ იქმნების.

 

Facebook Comments

Leave a Reply

x

Check Also

“მეუფეები მრევლს აფრთხილებენ – არ დაარღვიოთ კონონი, თორემ დაჯარიმდებითო”

მიმდინარეობს საპატრიარქოსა და ხელისუფლებას შორის მოლაპარაკებები და ალბათ შევთანხმდებით იმაზე, რომ სააღდგომო ლიტურგიის დროს არც ...